Spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół podstawowych oraz psychologami, pedagogami i logopedami udzielającymi w placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 6 listopada 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół podstawowych oraz psychologami, pedagogami i logopedami udzielającymi w placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Ostrowska, dyrektor Wydziału Edukacji w Radomiu.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor poradni, Pani Małgorzata Gumińska. Przywitała zebranych, następnie omówiła cele spotkania i przedstawiła pracowników poradni oraz tematykę ich wystąpień.

Pani Kamila Pszczółka, pedagog i wicedyrektor placówki omówiła zmiany w prawie oświatowym dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Pani Agnieszka Siczek, psycholog, przedstawiła zagadnienia dotyczące nowego podejścia w diagnozie uwzględniającego funkcjonowanie dziecka, podkreślając znaczenie obserwacji i diagnozy dokonywanej na terenie szkoły.

Pani Barbara Kucharczyk, logopeda, w swoim wystąpieniu poruszyła zagadnienia związane
z dokonywaniem diagnozy przez logopedów szkolnych.

Pani Bogusława Rudecka, pedagog i przewodnicząca zespołu orzekającego w poradni, przedstawiła zmiany w przepisach dotyczące wydawania orzeczeń i opinii z godnie z nowym rozporządzeniem z dnia 14 września 2017 roku.

Pani dyrektor Małgorzata Gumińska omówiła przepisy dotyczące nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej. Przypomniała zebranym, że jednym z zadań poradni jest wspomaganie szkół i placówek. Zapewniła, że poradnia jest przygotowana do realizacji działań związanych ze wspomaganiem i czeka na zgłoszenia dyrektorów w tym zakresie. Prosiła także o otwartość ze strony dyrektorów szkół w wypadku podjęcia działań związanych z diagnozą potrzeb placówki przez pracowników poradni. Zapewniła, że na terenie poradni zostaną zorganizowane spotkania z psychologami, pedagogami i logopedami, które będą poświęcone zagadnieniom związanym z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja. Na zakończenie głoś zabrała Pani dyrektor Wydziału Edukacji, dziękując za zorganizowanie spotkania. Podkreśliła potrzebę wymiany informacji i współpracy pomiędzy poradnią i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji nowych wymagań wynikających ze zmian w prawie oświatowym.

Wróć