Orzecznictwo

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz. U. 2017 poz. 1743).

W poradni działają zespoły orzekające wydające:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych

 • niesłyszących i słabosłyszących
 • niewidomych i słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niedostosowanych społecznie

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychdla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola,

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych).

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy w komplecie złożyć:

 • wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie (wzór do pobrania) wskazujące na niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane przez specjalistów opinie, wyniki badań i obserwacji, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, orzeczenie o niepełnosprawności,
 • opinię o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia (wzór do pobrania) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Termin wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku (w wyjątkowych przypadkach, wymagających np. pogłębionej diagnostyki – 60 dni) lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej przez dziecko.

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego należy w komplecie złożyć:

 • wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia (wzór do pobrania) wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego; w zaświadczeniu lekarz określa:
  - przewidywany okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  - rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
 • opinię o dziecku/uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Termin wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 

Odwołanie od orzeczenia.

- Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.

Wzory druków niezbędnych przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia są dostępne w sekretariacie lub zakładce druki do pobrania:

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą je dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania/indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odbywa się:

 • w dni poniedziałkowych konsultacji w godzinach 8.30 – 16.00
 • w środy, w godzinach 11.00 - 12.00 i 15.00 - 16.00
 • w czwartki, w godzinach 11.00 - 12.00 i 15.00 - 16.00
 • w piątki, w godzinach 11.00 - 12.00.

Planowane zespoły orzekające odbywają się we wtorki.

Informacji udziela sekretariat - tel./fax.: 48 331 24 98, kom.: 507 121 102