Orzeczenia, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743).

W PORADNI DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE WYDAJĄCE:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych:

 • niesłyszących i słabosłyszących;
 • niewidomych i słabowidzących;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niedostosowanych społecznie.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych).

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć:

 • zgłoszenie do poradni;
 • zaświadczenie lekarskie (wzór do pobrania) wskazujące na niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane przez specjalistów opinie, wyniki badań i obserwacji, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, orzeczenie
  o niepełnosprawności;
 • opinię o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia (wzór do pobrania) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii;
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia w przypadku ubiegania się o kolejne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dokument opracowywany okresowo przez placówkę dla dzieci/uczniów objętych kształceniem specjalnym);
 • poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Termin wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku (w wyjątkowych przypadkach, wymagających np. pogłębionej diagnostyki – 60 dni) lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej przez dziecko.

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego należy w komplecie złożyć:

 • zgłoszenie do poradni
 • wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka/ucznia;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia (wzór do pobrania) wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, w zaświadczeniu lekarz określa: przewidywany okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
 • opinię o dziecku/uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii;
 • poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Termin wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.

Wzory druków niezbędnych przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia dostępne są w sekretariacie lub zakładce druki do pobrania:

Informacji udziela sekretariat - tel./fax.: 48 331 24 98, kom.: 507 121 102