Oferta

Diagnoza
1.Kompleksowa diagnoza specjalistyczna dzieci i młodzieży:
• Indywidualne badania psychologiczne uczniów z problemami dydaktyczno- wychowawczymi, niepowodzeniami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, somatyczno-wegetetywnymi oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.
• Indywidualne badania pedagogiczne pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole,  opanowania podstawowych technik szkolnych i przyczyn trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.
• Indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży wymagających kształcenia specjalnego.
• Indywidualne badania logopedyczne na terenie szkół i przedszkoli.
• Przesiewowe badania Platformą Zmysłów mowy, wzroku i słuchu.
2. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kwalifikowanie do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia
1.Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną, z mutyzmem,  z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi).
2.Terapia uczniów z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się matematyki.
4. Indywidualna terapia logopedyczna (w tym terapia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów z niepłynnością mowy).
5. Zajęcia warsztatowe dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień
6. "Trening Pewności Siebie” – zajęcia dla dzieci, które doświadczają przemocy ze strony rówieśników. Uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.
7. Zajęcia warsztatowe dla dzieci z wykorzystaniem metod arteterapii według autorskiego programu pedagoga, pani Moniki Szewczyk-Roli.
8. Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
9. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się.
10. Trening Umiejętności Społecznych i Trening Kontroli Złości.
11. Dziecięca matematyka wg. E Gruszczyk-Kolczyńskiej. Głównym celem tej metody jest  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole

Doradztwo zawodowe
1. Określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.
2. Badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej. Diagnoza uczniów w zakresie predyspozycji do wykonywania zawodu.

Oferta dla rodziców
1.Warsztaty „Szkoła dla rodziców” i  „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Zajęcia warsztatowe w zakresie treningu umiejętności wychowawczych, wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, wychowaniem dzieci i budowania pozytywnych relacji miedzy rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem.
2.„Systemowa terapia rodzin”. Terapia przeznaczona jest dla rodzin, które wymagają specjalistycznej pomocy, dotyczącej oddziaływań na wszystkich członków rodziny.
3.Wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (zgon, rozwód, rodzina zrekonstruowana, eurosieroctwo).
4.Punkt konsultacyjny na terenie poradni.
5.Informowanie o instytucjach i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinie.
6.Mediacje i Mediacje Rodzinne.

Działalność wspierająca szkoły
Warsztaty tematyczne i prelekcje dla nauczycieli prowadzone są według zgłaszanych potrzeb
1. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli:
- Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”.
- Zajęcia korygujące zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
- Zajęcia integracyjno-adaptacyjne według programu „Spójrz inaczej”.
- Zajęcia dotyczące prawidłowej komunikacji  między rówieśnikami.
- Warsztaty dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.
- Filmoterapia.
2.Prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone na terenie szkół:
- Warunki prawidłowej komunikacji
- Cyberprzemoc, alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki – jak bronić nasze dzieci?
- Specyfika funkcjonowania dziecka z cechami nadpobudliwości psychoruchowej.
- Jak reagować, gdy pojawiają się trudności wychowawcze.
3. Wsparcie dla nauczycieli:
- Spotkania z pedagogami i psychologami radomskich szkół podstawowych i przedszkoli organizowane na terenie poradni.
- Doradztwo psychologiczne na terenie szkół i przedszkoli.    
- Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla nauczycieli.  Informowanie o instytucjach i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinie.
- Działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół podstawowych i przedszkoli.
- Nawiązanie sieci współpracy z wybranymi placówkami oświatowymi.
- Współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.