Oferta

DIAGNOZA

 1. Kompleksowa diagnoza specjalistyczna dzieci i młodzieży:
 • indywidualne badania psychologiczne uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi, niepowodzeniami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, somatyczno-wegetatywnymi oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi;
 • indywidualne badania pedagogiczne pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole, opanowania podstawowych technik szkolnych
  i przyczyn trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się;
 • indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży wymagających kształcenia specjalnego;
 • indywidualne badania logopedyczne.
 1. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kwalifikowanie do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

TERAPIA

 1. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną, z mutyzmem,
  z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi).
 2. Terapia uczniów z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 3. Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się matematyki.
 4. Indywidualna terapia logopedyczna (w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów
  z niepłynnością mowy).
 5. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
 6. "Trening pewności siebie", dedykowany dla dzieci doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Podczas tych zajęć uczestnicy poszerzają swoje umiejętności społeczne, zwiększają poczucie siły i wiary we własne możliwości oraz zdobywają narzędzia do budowania wysokiego poczucia własnej wartości.
 7. Zajęcia warsztatowe dla dzieci z wykorzystaniem metod arteterapii według autorskiego programu pedagoga, pani Moniki Szewczyk-Roli.
 8. Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 9. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się.
 10. "Trening Umiejętności Społecznych" i "Trening Kontroli Złości".
 11. Dziecięca matematyka wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Głównym celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Określenie zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.
 2. Badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej. Diagnoza uczniów w zakresie predyspozycji do wykonywania zawodu.

 

OFERTA DLA RODZICÓW

 1. Warsztaty "Szkoła dla rodziców" i "Rodzeństwo bez rywalizacji". Zajęcia warsztatowe w zakresie treningu umiejętności wychowawczych, wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, wychowaniem dzieci oraz budowaniem pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem.
 2. "Systemowa terapia rodzin". Terapia przeznaczona jest dla rodzin, które wymagają specjalistycznej pomocy, dotyczącej oddziaływań na wszystkich członków rodziny.
 3. Wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (zgon, rozwód, rodzina, zrekonstruowana, eurosieroctwo).
 4. Punkt konsultacyjny na terenie poradni.
 5. Informacje o instytucjach i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinie.
 6. Mediacje i Mediacje Rodzinne.

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Warsztaty tematyczne i prelekcje dla nauczycieli prowadzone są według zgłaszanych potrzeb.

 1. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli:
 • realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego "Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”;
 • zajęcia korygujące zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne według programu "Spójrz inaczej”;
 • zajęcia dotyczące prawidłowej komunikacji między rówieśnikami;
 • warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • filmoterapia.
 1. Prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone na terenie szkół:
 • warunki prawidłowej komunikacji;
 • cyberprzemoc, alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki – jak bronić nasze dzieci;
 • specyfika funkcjonowania dziecka z cechami nadpobudliwości psychoruchowej;
 • jak reagować, gdy pojawiają się trudności wychowawcze.
 1. Wsparcie dla nauczycieli:
 • spotkania z pedagogami i psychologami radomskich szkół i przedszkoli organizowane na terenie poradni;
 • doradztwo psychologiczne na terenie szkół i przedszkoli;
 • punkt konsultacyjny na terenie poradni dla nauczycieli;
 • działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół i przedszkoli;
 • nawiązanie sieci współpracy z wybranymi placówkami oświatowymi;
 • współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.
 1. Program profilaktyczny dotyczący uzależnień dla:
 • przedszkoli – zajęcia profilaktyczne skierowane do rodziców;
 • szkół podstawowych – szkolenie dla członków rady pedagogicznej, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli klas starszych;
 • szkół ponadpodstawowych – szkolenie członków rady pedagogicznej.