O poradni

UWAGA!
 
Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły
i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.

Pod swoją opieką mamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z placówek publicznych i niepublicznych znajdujących się w rejonie tychże osiedli. Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Celem poradni jest:

 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci;
 • pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji grupowych pomiędzy dziećmi;
 • pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych;

Główne kierunki działania poradni:

 • podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy w placówce;
 • podnoszenie standardów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających 
  z realizacji zadań statutowych w poradni i poza poradnią; 
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi
  i ośrodkami doskonalenia nauczycieli mającej na celu lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb osób korzystających z pomocy placówki; 
 • tworzenie pozytywnego klimatu wśród pracowników poradni sprzyjającego zaufaniu, komunikacji, samorealizacji i integracji społecznej.

Poradnia realizuje swoje zadania m.in. poprzez:

diagnozę:
 • dzieci z niepowodzeniami szkolnymi;
 • dzieci z trudnościami dydaktycznymi;
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytanie, pisanie);
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi;
oraz ocenę:
 • rozwoju mowy i funkcji językowych;
 • rozwoju intelektualnego.
działalność terapeutyczną;
opiniowanie;
prowadzenie grup wsparcia;
prowadzenie mediacji;
interwencję kryzysową;
działalność profilaktyczną;
poradnictwo;
konsultacje;
działalność informacyjno-szkoleniową;
wykłady i prelekcje.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna udzielana jest:

 • na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
 • na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
Opinie, informacje i orzeczenia o wynikach badań dziecka wydawane są: 
na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów i przekazywane rodzicom/prawnym opiekunom. Dokumenty wysyłane są na adres domowy (bądź inny adres do korespondencji), pocztą zwykłą lub mogą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę. 
Orzeczenia odbiera osobiście wnioskodawca. 
Wszelkie informacje dotyczące wyników badań udzielane są jedynie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka. 

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien przedstawić komplet dokumentów:
opinię o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dziecka pisemne prace ucznia w przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie w uzasadnionych przypadkach konieczna jest dokumentacja lekarska.

Zgłaszanie problemu lub/i przyjęcie skierowania dziecka na badanie odbywa się
w wyznaczone dni konsultacji.
Do zgłoszenia potrzebny jest numer PESEL dziecka!!!