O poradni

UWAGA!
 
Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły
i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.

Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PORADNIA UDZIELA POMOCY:

 • na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia;
 • na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Opinie, informacje o wynikach badań dziecka/ucznia oraz orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletnich uczniów i przekazywane są rodzicom/prawnym opiekunom/pełnoletnim uczniom. Dokumenty wysyłane są na adres domowy (bądź inny adres do korespondencji), pocztą zwykłą lub mogą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę. Orzeczenia odbiera osobiście wnioskodawca. Wszelkie informacje dotyczące wyników diagnozy udzielane są jedynie osobom do tego upoważnionym: rodzicom/prawnym opiekunom/dorosłym uczniom.

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien dostarczyć opinię o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dziecka/ucznia oraz pisemne prace ucznia. W przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie, w uzasadnionych przypadkach konieczna jest dokumentacja lekarska.

CELEM PORADNI JEST:

 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się;
 • pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji grupowych pomiędzy dziećmi/uczniami;
 • pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI:

 • podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy w placówce;
 • podnoszenie standardów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z realizacji zadań statutowych w poradni i poza poradnią; 
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli mającej na celu lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb osób korzystających z pomocy placówki; 
 • tworzenie pozytywnego klimatu wśród pracowników poradni sprzyjającego zaufaniu, komunikacji, samorealizacji i integracji społecznej.

PORADNIA REALIZUJE SWOJE DZIAŁANIA POPRZEZ:

1. Diagnozę:

 • niepowodzeń szkolnych;
 • trudności dydaktycznych;
 • specyficznych trudnościami w uczeniu się (czytanie, pisanie);
 • specyficznych trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • zaburzeń emocjonalnych;
 • rozwoju mowy i funkcji językowych;
 • rozwoju intelektualnego.

2. Terapię.
3. Opiniowanie.
4. Prowadzenie grup wsparcia.
5. Prowadzenie mediacji.
6. Interwencję kryzysową.
7. Działalność profilaktyczną.
8. Poradnictwo.
9. Konsultacje.
10. Działalność informacyjno-szkoleniową.
11. Wykłady i prelekcje.