Deklaracja dostępności Strona internetowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Radomiu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Zamieszczone informacje w Postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Gumińska.
 • E-mail: sekretariat@ppp2.radom.pl
 • Telefon: 48 331 24 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Radomiu
 • Adres: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu
  ul. Toruńska 9
  26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@ppp2.radom.pl
 • Telefon: 48 331 24 98

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia- główne od ul. Toruńskiej 9 oraz boczne od parkingu przyległego do  budynku. Wejście główne jest na poziomie gruntu, do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dostosowany do wózków a także duże, dwuskrzydłowe drzwi.
Sekretariat znajduje się na parterze,  po prawej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pierwszym piętrze.
Obsługa osoby z trudnościami ruchowymi jest  całościowo zapewniona na parterze lub pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie od wejścia.
W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W poradni nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Poradnia nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

podwyższony kontrast
podświetlane linki
czytelna czcionka

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.